محصولات

رامونا مدل RM02

دستگاه Ramona یک دستگاه مبتنی بر اینترنت اشیا بوده که به منظور کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر اماکن طراحی شده است.

رامونا مدل RM

دستگاه Ramona یک دستگاه مبتنی بر اینترنت اشیا بوده که به منظور کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر اماکن طراحی شده است.

جلسات مشاوره کارگزاری ترویج دانش بنیان

Scroll to Top