پیشینه شرکت

شرکت در رویداد دوشنبه های استارتاپی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی تهران _ 1399

مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان _ اردیبهشت 1401

کسب مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری _ اردیبهشت 1401

برگزیده شدن ایده محوری در جایزه نوآوری آزاده (ویژه زنان کارآفرین) و حضور در این رویداد به عنوان نماینده استان سیستان و بلوچستان _ بهمن 1401

دریافت مجوز برگزاری دوره های مهارت آموزی در محیط واقعی کار از مرکز فنی و حرفه ای _ بهمن 1401

کارگزاری رسمی ترویج دانش بنیان در استان سیستان و بلوچستان از سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری _ اسفند 1401

Scroll to Top